แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565-2567 สพป.อุทัยธานี เขต 2
แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา DMC 10 พ.ย.2564 ปีการศึกษา 2564 (2/2564)
คู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2564-2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลวันที่ 25 มิถุนายน 2564) Updated
คู่มือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Online 2021)
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือวัคซีนสู้โควิดฉบับประชาชน
แนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนเพิ่มเติมนักเรียนทุนเสมอภาค(กลุ่มรอยต่อ) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-2019)
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564
คู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.
คู่มือการใช้งานโปรแกรม SchoolMIS ฉบับปรับปรุง 5 เมษายน 2564
แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (Data Management Center : DMC)
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค.2563 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563)
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อุทัยธานี เขต 2 Updated
ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลวันที่ 10 ก.ค.2563)
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการ ปี 2563
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของลูกจ้าง ปี 2563