ถวายพระพรชัยมงและพระราชกรณียกิจ

ประกาศจาก สพป.อุทัยธานี เขต 2

Title of the document สพป.อุทัยธานี เขต 2 ยินดีต้อนรับ

เอกสารดาวน์โหลด

PTT ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ&คุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 22/11/2566
Link: [Download]

ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

ระบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้แห่งชาติ (DEEP)

Link :  deep.moe.go.th

ประกาศจาก สพฐ.


แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ศธ. เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธืการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ ศธ. เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธืการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ ศธ. เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 สพป.อุทัยธานี เขต 2
แผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา DMC 10 พ.ย.2564 ปีการศึกษา 2564 (2/2564)
คู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลวันที่ 25 มิถุนายน 2564) Updated
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564
คู่มือระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.
คู่มือการใช้งานโปรแกรม SchoolMIS ฉบับปรับปรุง 5 เมษายน 2564
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค.2563 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563)
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.อุทัยธานี เขต 2 Updated
ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลวันที่ 10 ก.ค.2563)