ITA สถานศึกษา

เว็บไซต์ประเมิน ITA สถานศึกษาออนไลน์

1.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง [Open]

2.โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา [Open]

3.โรงเรียนบ้านท่าชะอม [Open]

4.โรงเรียนวัดทุ่งหลวง [Open]

5.โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว [Open]

6.โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ [Open]

7.โรงเรียนวัดหนองบัว [Open]

8.โรงเรียนวัดหนองมะกอก [Open]

9.โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) [Open]

10.โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 [Open]

11.โรงเรียนบ้านวังหิน [Open]

12.โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน [Open]

13.โรงเรียนวัดห้วยแห้ง [Open]

14.โรงเรียนบ้านน้ำพุ [Open]

15.โรงเรียนบ้านเจ้าวัด [Open]

16.โรงเรียนวัดทองหลาง [Open]

17.โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย [Open]

18.โรงเรียนบ้านหนองจอก [Open]

19.โรงเรียนบ้านหูช้าง [Open]

20.โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย [Open]

21.โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ [Open]

22.โรงเรียนวัดทัพหมัน [Open]

23.โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ [Open]

24.โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง [Open]

25.โรงเรียนบ้านโกรกลึก [Open]

26.โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า [Open]

27.โรงเรียนอนุบาลลานสัก [Open]

28.โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม [Open]

29.โรงเรียนบ้านเขาวง [Open]

30.โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) [Open]

31.โรงเรียนบ้านหนองมะสัง [Open]

32.โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง [Open]