ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 

 

 

 

 

ที่อยู่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เลขที่ 505 หมู่ 5 ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง ต.หนองฉาง อ.หนองฉางจ.อุทัยธานี 61110 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
utt2.go.th@gmail.com


 

 โทรศัพท์/โทรสาร

กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
โทรสาร 056-531-171

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741

หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
081-233-0745

กลุ่มนโยบายและแผน
081-233-0741

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
081-233-0741

กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-233-0742

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
081-233-0742

กลุ่มกฎหมายและคดี
080-0300509

 

 

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

โทรศัพท์ : 087-842-0678
e-mail : Krupey08@gmail.com

 

087-842-0678Krupey08@gmail.com
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

โทรศัพท์ : 081-887-8790
e-mail : win-pro@hotmail.com

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน

081-887-8790win-pro@hotmail.com
นางสมาพร ลี้ภัยรัตน์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

โทรศัพท์ : 062-4564282
e-mail : samaporndr18@gmail.com

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

062-456-4282
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ : 080-840-8549
e-mail : Pramot28605@gmail.com

080-840-8549Pramot28605@gmail.com
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 088-282-8808
e-mail : nitikwaenkasikorn@utt2.go.th

088-282-8808utt2.go.th@gmail.com
น.ส.รัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

โทรศัพท์ : 086-934-0859
e-mail : ranjuan1@hotmail.com

086-934-0859ranjuan1@hotmail.com
นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 080-117-5845
e-mail : wondergirl_jan@hotmail.com

080-117-5845wondergirl_jan@hotmail.com
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

โทรศัพท์ : 084-801-4099
e-mail : tirayut168@yahoo.com

084-801-4099tirayut168@yahoo.com
น.ส.เพชร์รัตน์ แว่นแกล้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 081-451-7024
e-mail : pet2509@windowslive.com

081-451-7024pet2509@windowslive.com
นางเกสิณี เจียมเจือจันทร์
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ

โทรศัพท์ : 080-599-4956
e-mail : one_kasinee@hotmail.co.th

080-599-4956one_kasinee@hotmail.co.th
นายกฤษณพงศ์ เล็กกระจ่าง
ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี

โทรศัพท์ : 080-030-0509
e-mail : Scapiie45@gmail.com

080-030-0509Scapiie45@gmail.com
น.ส.ธาริณี สิญจวัตร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

โทรศัพท์ : 089-746-1970
e-mail : jumtarin@gmail.com

089-746-1970jumtarin@gmail.com
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 086-441-6918
e-mail : DKM.BUNRAKSA@gmail.com

086-441-6918DKM.BUNRAKSA@gmail.com