ข้อมูลการติดต่อ


ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 

 

 

 

 

ที่อยู่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เลขที่ 505 หมู่ 5 ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง ต.หนองฉาง อ.หนองฉางจ.อุทัยธานี 61110 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
utt2.6102@gmail.com

 

 

 

โทรศัพท์/โทรสาร

กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
โทรสาร 056-531-171

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741

หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
081-233-0745

กลุ่มนโยบายและแผน
081-233-0743

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
081-233-0743

กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-233-0742

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
081-233-0742

กลุ่มกฎหมายและคดี
080-030-0509

 

 

ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

Email : gatechaya@singprimary.go.th
Tel : 092-9543495

 

092-5959954Saouthai99@gmail.com
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

โทรศัพท์ : 081-887-8790
e-mail : win-pro@hotmail.com

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน

081-887-8790win-pro@hotmail.com
ดร.เสาวลักษณ์ บุญจันทร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

โทรศัพท์ : 063-965-4242
e-mail : bjsaowaluk@gmail.com

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

063-9654242
นายศิรสิทธิ์ วงษา
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

โทรศัพท์ : 082-1612303
e-mail : 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มอํานวยการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

082-1612303
นางขวัญเรือน โป้สูงเนิน
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ : 086-4466453
e-mail : reunkhwan@hotmail.com

086-4466453reunkhwan@hotmail.com
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

โทรศัพท์ : 084-801-4099
e-mail : tirayut168@yahoo.com

084-801-4099tirayut168@yahoo.com
นางสาวปัทมพร คำมี
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 080-4989616
e-mail : patkummee@gmail.com

080-4989616patkummee@gmail.com
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

โทรศัพท์ : 086-934-0859
e-mail : ranjuan1@hotmail.com

086-934-0859ranjuan1@hotmail.com
นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 080-117-5845
e-mail : wondergirl_jan@hotmail.com

080-117-5845wondergirl_jan@hotmail.com
นางเกสิณี เจียมเจือจันทร์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ

โทรศัพท์ : 080-599-4956
e-mail : one_kasinee@hotmail.co.th

080-599-4956one_kasinee@hotmail.co.th
นางสาวเพชร์รัตน์ แว่นแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 081-451-7024
e-mail : pet2509@windowslive.com

081-451-7024pet2509@windowslive.com
นายกฤษณพงศ์ เล็กกระจ่าง นิติกร
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี
099-3619141yada.lawyer@gmail.com
นางสาวธาริณี สิญจวัตร
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

โทรศัพท์ : 095-6340893
e-mail : jumtarin@gmail.com

095-6340893jumtarin@gmail.com
นายจักรกริช ระวิวรรณ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 083-9518484
e-mail : chakit0607@gmal.com

083-9518484chakit0607@gmail.com