ติดต่อเขต 2

ที่อยู่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เลขที่ 505 หมู่ 5 ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง ต.หนองฉาง อ.หนองฉางจ.อุทัยธานี 61110

โทรศัพท์/โทรสาร

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
087-8420678
Krupey08@gmail.com
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
\
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-707-0401
saouthai99@gmail.com
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-490-2507
S.thamniyom19@gmail.com
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
095-307-3482
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-887-8790
นายวิทยา เอี้ยงหมี
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
Wittaya.ut2@gmail.com


นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
กลุ่มอำนวยการ
056-531-356
088-586-5502
โทรสาร 056-531-171
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวตสอบภายใน
086-441-6918
หน่วยตรวจสอบภายใน
088-586-5503
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
081-233-0744
utt2.go.th@gmail.com
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
084-801-4099
tirayut168@yahoo.com
กลุ่มนิเทศฯ
081-233-0745
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
081-233-0741
ranjuan1@hotmail.com
นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
080-1175845

EMail: utt2.go.th@gmail.com

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
087-842-0678Krupey08@gmail.com
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มบริหารงานบุคคล

081-707-0401saouthai99@gmail.com
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

095-306-5491S.thamniyom19@gmail.com
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน

081-887-8790win-pro@hotmail.com
นายวิทยา เอี้ยงหมี
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

061-541-9455Wittaya.ut2@gmail.com
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-840-8549Pramot28605@gmail.com
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808utt2.go.th@gmail.com
น.ส.รัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859ranjuan1@hotmail.com
นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
080-1175845wondergirl_jan@hotmail.com
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
084-8014099tirayut168@yahoo.com
น.ส.เพชร์รัตน์ แว่นแกล้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-451-7024pet2509@windowslive.com
นางเกสิณี เจียมเจือจันทร์
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
080-599-4956one_kasinee@hotmail.co.th
นายกฤษณพงศ์ เล็กกระจ่าง
ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี
080-030-0509
น.ส.ธาริณี สิญจวัตร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
089-746-1970jumtarin@gmail.com
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
086-441-6918DKM.BUNRAKSA@gmail.com
 
[ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา]