กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 

 

กฎหมายหลัก

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบปฏิบัติ