กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา