กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
4.ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
5.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
6.ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
7.ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
8.ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9.ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์
10.ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
11.ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
12.ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
13.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
0953065491
นิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0882828808
ขวัญเรือน โป้สูงเนิน
นักวิชาการศึกษา

การรับนักเรียน
การศึกษาตามอัธยาศัย

0864466453
ปัทมพร คำมี
นักวิชาการศึกษา

คุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนสุจริต
รางวัลพระราชทาน
ลูกเสือ
ยาเสพติด

0804989616
นิตยา เสลา
นักวิชาการศึกษา

สิ่งแวดล้อม
อนามัยโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษา
อาหารกลางวัน

0957391431
นัฎชรี วีระยุทธวัฒนะ
นักวิชาการศึกษา

เอกสารหลักฐานการศึกษา
กีฬาและนันทนาการ
ITA เขตพื้นที่

0876889408
รุ้งตะวัน เกิดโภคา
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

0854856288
ศิริพร สิทธิทูล
ลูกจ้างธุรการ

งานธุรการ

0848954559