กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
4.ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
5.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
6.ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
7.ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
8.ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9.ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์
10.ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
11.ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
12.ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
13.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Untitled
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
นิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อ 36

0882828808
ปัทมพร คำมี
นักวิชาการศึกษา

อ 37
คุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนสุจริต
โรงเรียนวิธีพุทธ
รางวัลพระราชทาน
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ยาเสพติด
สอบ สสวท.

0804989616
นัฎชรี วีระยุทธวัฒนะ
นักวิชาการศึกษา

อ 39
เอกสารหลักฐานการศึกษา
กีฬาและนันทนาการ
ITA เขตพื้นที่

0876889408
สุพัฒน์ฌา วิทย์กิจ
นักวิชาการศึกษา

อ 40
สิ่งแวดล้อม
อนามัยโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษา
อาหารกลางวัน
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

09875181630984878585
ขวัญเรือน โป้สูงเนิน
นักวิชาการศึกษา

อ 41
การรับนักเรียน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
การศึกษาตามอัธยาศัย
การปิดสถานศึกษา
โรงเรียนในพระราชดำริ

0864466453
รุ้งตะวัน เกิดโภคา
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

0854856288
วรณัน อมลินภิรม
เจ้าพนักงานธุรการ

อ.42
งานธุรการ
งานประชุมภายในกลุ่ม
งานข้อมูลสารสนเทศ
งานย้าย/จำหน่ายนักเรียน
งานที่ได้รับมอบหมาย
[ทะเบียนรับหนังสือ]

0856564542