กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
0953065491
นิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0882828808
ขวัญเรือน โป้สูงเนิน
นักวิชาการศึกษา
0864466453
ปัทมพร คำมี
นักวิชาการศึกษา
0804989616
นิตยา เสลา
นักวิชาการศึกษา
0957391431
นัฎชรี วีระยุทธวัฒนะ
นักวิชาการศึกษา
0876889408
รุ้งตะวัน เกิดโภคา
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
0854856288
ศิริพร สิทธิทูล
ลูกจ้างธุรการ
0848954559