กลุ่มพัฒนาครูฯ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
2.ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
3.ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
4.ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
6.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ดร.เสาวลักษณ์ บุญจันทร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
นางเกสิณี เจียมเจือจันทร์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มฯ
080-5994956
นางปริศนา ศรีพงษ์สุทธิ์
ลูกจ้างธุรการ