กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
2.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
3.วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
4.วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5.นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
7.ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
8.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
ธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

บ้านไร่ กลุ่ม 1

วิเชียร จันทร
ศึกษานิเทศก์

บ้านไร่ กลุ่ม 4
ลูกเสือ

ณัฐชญา ดิษเจริญ
ศึกษานิเทศก์

บ้านไร่ กลุ่ม 3
ภาษาไทย
ก.ต.ป.น.

ธนพร ศรีษะเกตุ
ศึกษานิเทศก์

หนองฉาง กลุ่ม 1

สุกัญญา ชูอินทร์
ศึกษานิเทศก์

ห้วยคต กลุ่ม 1

พัชรา จงเกษกรณ์
ศึกษานิเทศก์

ลานสัก กลุ่ม 2
สังคมศึกษา

สุภัทรา ฐิติวรรธนะ
ศึกษานิเทศก์

หนองฉาง กลุ่ม 4

ธมลวรรณ จีระดิษฐ์
ศึกษานิเทศก์

หนองฉาง กลุ่ม 2

กิรณา บุญวรนุช
ศึกษานิเทศก์

บ้านไร่ กลุ่ม 5
ลูกเสือ

พรรณิภา จบศรี
ศึกษานิเทศก์

ลานสัก กลุ่ม 3

ธราธร ชูศรี
ศึกษานิเทศก์

ห้วยคต กลุ่ม 2

ทศพร แสงรื่น
ศึกษานิเทศก์

หนองฉาง กลุ่ม 3

ประภัสสร อาจวิชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
สมฤดี เขียวน้อย
เจ้าพนักงานธุรการ