กลุ่มนิเทศฯ

เกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
ธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
จำแรง นกเอี้ยง
ศึกษานิเทศก์
อนุสรณ์ อุ้ยสิงห์
ศึกษานิเทศก์
วิเชียร จันทร
ศึกษานิเทศก์
ณัฐชญา ดิษเจริญ
ศึกษานิเทศก์
ธนพร ศรีษะเกตุ
ศึกษานิเทศก์
สุกัญญา ชูอินทร์
ศึกษานิเทศก์
พัชรา จงเกษกรณ์
ศึกษานิเทศก์
สุภัทรา ฐิติวรรธนะ
ศึกษานิเทศก์
ธมลวรรณ จีระดิษฐ์
ศึกษานิเทศก์
กิรณา บุญวรนุช
ศึกษานิเทศก์
พรรณิภา จบศรี
ศึกษานิเทศก์
ธราธร ชูศรี
ศึกษานิเทศก์
ทศพร แสงรื่น
ศึกษานิเทศก์
ประภัสสร อาจวิชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
สมฤดี เขียวน้อย
เจ้าพนักงานธุรการ