กลุ่มนิเทศฯ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
2.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
3.วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
4.วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5.นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
7.ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
8.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ดร.เสาวลักษณ์ บุญจันทร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

บ้านไร่ กลุ่ม 1

นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

ศน. อำเภอห้วยคต กลุ่ม 1 กลุ่ม 2

นางพรรณิภา คลังสิน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา

ศน. อำเภอลานสัก กลุ่ม 1

นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสึ่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

ศน. อำเภอหนองฉาง กลุ่ม 1

นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางณัฐชญา ดิษเจริญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

บ้านไร่ กลุ่ม 3
ภาษาไทย
ก.ต.ป.น.

นางสาวทศพร แสงรื่น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หนองฉาง กลุ่ม 3

นายพีระศักดิ์ อาทิตย์ตั้ง
ศึกษานิเทศก์
094-232-1135
นางสาววิมลรัตน์ วิเชียรรัตน์
ศึกษานิเทศก์
098-252-5991
นางสาวปทุมรัตน์ สีธูป
ศึกษานิเทศก์
065-914-9058
นางสาวเสาวลักษณ์ โทนใหญ่
ศึกษานิเทศก์
086-094-4227
นางภคพร คำภา
ศึกษานิเทศก์
081-807-4413
สิบเอกหญิงชนัญชิดา ชัยลังกา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอริศรา ทิมเกลี้ยง
เจ้าพนักงานธุรการ