ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

ข้อมูลผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 

 

  • ทำเนียบ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

นายจำเนียร เหล่าเขตรกิจ
ผอ.สพท.อุทัยธานี เขต 2
นายสมบุญ ทิพรังศรี
ผอ.สพท.อุทัยธานี เขต 2
นายสิทธิชัย กีรติคุนากร
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
นายมานพ ษมาวิมล
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
นายสัญชัย พวงมาลี
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
  • คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

ประธานกรรมการ

นายชุมพล ศรีวิชาสร้อย
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจอก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย

นายปรีชา การัก
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางวรลักษณ์ วงษ์สาธุภาพ
ครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล

Untitled
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา

นายสมบุญ ทิพรังศรี
ผจก.โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

นายอำนาท เหลือน้อย
ผอ.โรงเรียนอนุบาลลานสัก

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นายมงคล ค่อยประเสริฐ
ผอ.โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

กรรมการและเลขานุการ

  • ผู้บริหารปัจจุบัน

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

โทรศัพท์ : 087-842-0678
e-mail : Krupey08@gmail.com

 

087-842-0678Krupey08@gmail.com
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

โทรศัพท์ : 081-887-8790
e-mail : win-pro@hotmail.com

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน

081-887-8790win-pro@hotmail.com
นางสมาพร ลี้ภัยรัตน์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

โทรศัพท์ : 062-4564282
e-mail : samaporndr18@gmail.com

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

062-456-4282
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ : 080-840-8549
e-mail : Pramot28605@gmail.com

080-840-8549Pramot28605@gmail.com
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 088-282-8808
e-mail : nitikwaenkasikorn@utt2.go.th

088-282-8808utt2.go.th@gmail.com
น.ส.รัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

โทรศัพท์ : 086-934-0859
e-mail : ranjuan1@hotmail.com

086-934-0859ranjuan1@hotmail.com
นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 080-117-5845
e-mail : wondergirl_jan@hotmail.com

080-117-5845wondergirl_jan@hotmail.com
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

โทรศัพท์ : 084-801-4099
e-mail : tirayut168@yahoo.com

084-801-4099tirayut168@yahoo.com
น.ส.เพชร์รัตน์ แว่นแกล้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 081-451-7024
e-mail : pet2509@windowslive.com

081-451-7024pet2509@windowslive.com
นางเกสิณี เจียมเจือจันทร์
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ

โทรศัพท์ : 080-599-4956
e-mail : one_kasinee@hotmail.co.th

080-599-4956one_kasinee@hotmail.co.th
นายกฤษณพงศ์ เล็กกระจ่าง
ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี

โทรศัพท์ : 080-030-0509
e-mail : Scapiie45@gmail.com

080-030-0509Scapiie45@gmail.com
น.ส.ธาริณี สิญจวัตร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

โทรศัพท์ : 089-746-1970
e-mail : jumtarin@gmail.com

089-746-1970jumtarin@gmail.com
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 086-441-6918
e-mail : DKM.BUNRAKSA@gmail.com

086-441-6918DKM.BUNRAKSA@gmail.com