ผู้บริหารเขต 2

ทำเนียบ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

นายจำเนียร เหล่าเขตรกิจ
ผอ.สพท.อุทัยธานี เขต 2
นายสมบุญ ทิพรังศรี
ผอ.สพท.อุทัยธานี เขต 2
นายสิทธิชัย กีรติคุนากร
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
นายมานพ ษมาวิมล
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
นายสัญชัย พวงมาลี
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

ประธานกรรมการ

นายชุมพล ศรีวิชาสร้อย
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจอก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย

นายปรีชา การัก
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางวรลักษณ์ วงษ์สาธุภาพ
ครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล

นายวิทยา เอี้ยงหมี
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา

นายสมบุญ ทิพรังศรี
ผจก.โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

นายอำนาท เหลือน้อย
ผอ.โรงเรียนอนุบาลลานสัก

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นายมงคล ค่อยประเสริฐ
ผอ.โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

กรรมการและเลขานุการ

ทีมผู้บริหารปัจจุบัน

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
087-842-0678Krupey08@gmail.com
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มบริหารงานบุคคล

081-707-0401saouthai99@gmail.com
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

095-306-5491S.thamniyom19@gmail.com
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน

081-887-8790win-pro@hotmail.com
นายวิทยา เอี้ยงหมี
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

061-541-9455Wittaya.ut2@gmail.com
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-840-8549Pramot28605@gmail.com
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808utt2.go.th@gmail.com
น.ส.รัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859ranjuan1@hotmail.com
นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
080-1175845wondergirl_jan@hotmail.com
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
084-8014099tirayut168@yahoo.com
น.ส.เพชร์รัตน์ แว่นแกล้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-451-7024pet2509@windowslive.com
นางเกสิณี เจียมเจือจันทร์
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
080-599-4956one_kasinee@hotmail.co.th
นายกฤษณพงศ์ เล็กกระจ่าง
ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี
080-030-0509
น.ส.ธาริณี สิญจวัตร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
089-746-1970jumtarin@gmail.com
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
086-441-6918DKM.BUNRAKSA@gmail.com
[ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา]