ผู้บริหาร

ทำเนียบผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

นายจำเนียร เหล่าเขตรกิจ
ผอ.สพท.อุทัยธานี เขต 2
นายสมบุญ ทิพรังศรี
ผอ.สพท.อุทัยธานี เขต 2
นายสิทธิชัย กีรติคุนากร
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
นายมานพ ษมาวิมล
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
นายสัญชัย พวงมาลี
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

คณะผู้บริหารปัจจุบัน

วันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
087-842-0678Krupey08@gmail.com
เกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มบริหารงานบุคคล

092-595-9954saouthai99@gmail.com
แสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

095-306-5491S.thamniyom19@gmail.com
เสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

กลุ่มอำนวยการ

095-307-3482aumphrom.satian488@gmail.com
วินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

081-887-8790win-pro@hotmail.com
วิทยา เอี้ยงหมี
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กลุ่มนโยบายและแผน

061-541-9455Wittaya.ut2@gmail.com
ปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-840-8549Pramot28605@gmail.com
นิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-282-8808utt2.go.th@gmail.com
รัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
086-934-0859ranjuan1@hotmail.com
วรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
080-1175845wondergirl_jan@hotmail.com
ธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
084-8014099tirayut168@yahoo.com
เพชร์รัตน์ แว่นแกล้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-451-7024pet2509@windowslive.com
เกสิณี เจียมเจือจันทร์
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
080-599-4956one_kasinee@hotmail.co.th
กฤษณพงศ์ เล็กกระจ่าง
ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี
080-030-0509
ธาริณี สิญจวัตร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
089-746-1970jumtarin@gmail.com
ดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
086-441-6918DKM.BUNRAKSA@gmail.com