ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 • ทำเนียบ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
  นายจำเนียร เหล่าเขตรกิจ
  ผอ.สพท.อุทัยธานี เขต 2
  นายสมบุญ ทิพรังศรี
  ผอ.สพท.อุทัยธานี เขต 2
  นายสิทธิชัย กีรติคุนากร
  ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
  นายมานพ ษมาวิมล
  ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
  นายสัญชัย พวงมาลี
  ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
  นายวันชัย เกิดมีโภชน์
  ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
  นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
  ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
 • ผู้บริหารปัจจุบัน
  ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก
  ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

  Email : gatechaya@singprimary.go.th
  Tel : 092-9543495

   

  092-5959954Saouthai99@gmail.com
  นายวินัย พรมแจ่ม
  รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

  โทรศัพท์ : 081-887-8790
  e-mail : win-pro@hotmail.com

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  กลุ่มนโยบายและแผน

  081-887-8790win-pro@hotmail.com
  ดร.เสาวลักษณ์ บุญจันทร์
  รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

  โทรศัพท์ : 063-965-4242
  e-mail : bjsaowaluk@gmail.com

  กลุ่มบริหารงานบุคคล

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  063-9654242
  นายศิรสิทธิ์ วงษา
  รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

  โทรศัพท์ : 082-1612303
  e-mail : 

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  กลุ่มอํานวยการ

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  082-1612303
  นางขวัญเรือน โป้สูงเนิน
  ผอ.กลุ่มอำนวยการ

  โทรศัพท์ : 086-4466453
  e-mail : reunkhwan@hotmail.com

  086-4466453reunkhwan@hotmail.com
  นายธีรยุทธ ภูเขา
  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

  โทรศัพท์ : 084-801-4099
  e-mail : tirayut168@yahoo.com

  084-801-4099tirayut168@yahoo.com
  นางสาวปัทมพร คำมี
  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  โทรศัพท์ : 080-4989616
  e-mail : patkummee@gmail.com

  080-4989616patkummee@gmail.com
  นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

  โทรศัพท์ : 086-934-0859
  e-mail : ranjuan1@hotmail.com

  086-934-0859ranjuan1@hotmail.com
  นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

  โทรศัพท์ : 080-117-5845
  e-mail : wondergirl_jan@hotmail.com

  080-117-5845wondergirl_jan@hotmail.com
  นางเกสิณี เจียมเจือจันทร์
  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ

  โทรศัพท์ : 080-599-4956
  e-mail : one_kasinee@hotmail.co.th

  080-599-4956one_kasinee@hotmail.co.th
  นางสาวเพชร์รัตน์ แว่นแก้ว
  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

  โทรศัพท์ : 081-451-7024
  e-mail : pet2509@windowslive.com

  081-451-7024pet2509@windowslive.com
  นายกฤษณพงศ์ เล็กกระจ่าง นิติกร
  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี
  099-3619141yada.lawyer@gmail.com
  นางสาวธาริณี สิญจวัตร
  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

  โทรศัพท์ : 095-6340893
  e-mail : jumtarin@gmail.com

  095-6340893jumtarin@gmail.com
  นายจักรกริช ระวิวรรณ
  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

  โทรศัพท์ : 083-9518484
  e-mail : chakit0607@gmal.com

  083-9518484chakit0607@gmail.com