ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การดำเนินการจ้างก่อสร้าง การจัดทำราคากลางการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง” รุ่นที่ 1 สำหรับส่วนราชการในจังหวัดอุทัยธานี

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ Kiddy Code โค้ด สนุกคิด

ประชาสัมพันธ์การสมัค

Read more

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และร่วมส่งผลงานโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้งสรรค์สื่อ สื่อสร้างวัฒนธรรม”

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

การดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาตรฐานที่ 3

การดำเนินการตามมาตรฐ

Read more