หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

  • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 

 

  • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 

 

  • การพัฒนาบุคลากร

 

 

  • การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

 

 

  • การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ