หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

  • การพัฒนาบุคลากร

 

  • การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

 

  • การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

  • หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล