แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566