แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2567 ฉบับปรับปรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2