แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

[เอกสาร]