แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2