คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

  • คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

ประธานกรรมการ

นายซาโก้ วราหะ
ผอ.โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี)

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นางสาวเพิ่มศรี เศรษฐพานิช

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นางกีรติญา กันแคล้ว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย

นายสุปัญญา ทวีทรัพย์นวกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวลักขณา ขุนพานิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล

นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์
รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

นายสมบุญ ทิพรังศรี
ผจก.โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

กรรมการและเลขานุการและประเมินผลการจัดการศึกษา