ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2