เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาไทย

ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ

ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ประกาศ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการและบุคลากรฯ