เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สพป.อุทัยธานี เขต 2

ประกาศงดรับและให้ของขวัญเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลอื่นใด ของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 

 

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.อุทัยธานี เขต 2