คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

   • นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ ผอ.กลุ่มอำนวยการ [Open]
   • นายณฐพงค์ วงษ์แหวน นักจัดการงานทั่วไป [Open] [Open]
   • นายเดชา ชูเลิศ นักประชาสัมพันธ์ [Open]
   • นางสาวปินมณี กุดแยง เจ้าพนักงานธุรการ [Open]
   • นางปริศนา ศรีพงษ์สุทธิ์ ลูกจ้างธุรการ [Open] [Open]

   • นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี [Open]
   • นางทรรศษร เภตรา นักวิชาการเงินและบัญชี [Open]
   • นางสาวจิตสุภา สุธาธรรม นักวิชาการเงินและบัญชี [Open]
   • นายนที นาคศิริกุลชัย นักวิชาการเงินและบัญชี [Open]
   • นายจักรกริช ระวิวรรณ นักวิชาการพัสดุ [Open]
   • นางสาวเฌนิศา บุญวัฒนา นักวิชาการพัสดุ [Open]
   • นางสาวรุ่งรัตน์ เปาจีน ลูกจ้างธุรการ [Open]
   • นางสาวอมรรัตน์ พันธวาวงค์ ลูกจ้างธุรการ [Open]
   • นายทวิช ศรีเกษม ลูกจ้างธุรการ [Open]

   • นายนิติ แกว่นกสิกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [Open]
   • นางขวัญเรือน โป้สูงเนิน นักวิชาการศึกษา [Open] [Open]
   • นางสาวปัทมพร คำมี นักวิชาการศึกษา [Open]
   • นางสาวนิตยา เสลา นักวิชาการศึกษา [Open]
   • นางสาวนัฎชรี วีระยุทธวัฒนะ นักวิชาการศึกษา [Open]
   • นางสาวรุ้งตะวัน เกิดโภคา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา [Open]
   • นางวรณัน อมลินภิรม เจ้าพนักงานธุรการ [Open]


   • นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน [Open] [Open]
   • นางสาวธาริณี สิญจวัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [Open]
   • นางสาวปาลจุรี ชุติพรภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [Open]
   • นางศิริเพ็ญ สุปันนุช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [Open]
   • นางอังศกร บำรุงรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [Open]
   • นางสำเริง อ้นศรี เจ้าพนักงานธุรการ [Open]

   • นางสาวเพชร์รัตน์ แว่นแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล [Open]
   • นางนิรชา แจ่มแสง นักทรัพยากรบุคคล [Open]
   • นางสาววารี กมลมาลย์  นักทรัพยากรบุคคล [Open]
   • นางสาวเมธินี เหลี่ยมพิทักษ์ นักทรัพยากรบุคคล [Open]
   • นางสาวเบญจา ทัศจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล [Open]
   • นางสาวลาวรรณ์ บัวสาย นักทรัพยากรบุคคล [Open]
   • นางสาววริยา ตาเตียว นักทรัพยากรบุคคล [Open]
   • นางสาวกานต์ชนิตา กมลมาลย์ ลูกจ้างธุรการ [Open]

   • นางสาวเกษิณี เจียมเจือจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ [Open]
   • นางสาวบัณฑิตา ชาญธัญกรรม ลูกจ้างธุรการ [Open]

   • นายธีรยุทธ ภูเขา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ [Open]
   • นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ [Open]
   • นางณัฐชญา ดิษเจริญ ศึกษานิเทศก์ [Open]
   • นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ [Open]
   • นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ ศึกษานิเทศก์ [Open]
   • นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์ [Open]
   • นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ [Open]
   • นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ [Open]
   • นางสาวกิรณา บุญวรนุช ศึกษานิเทศก์  [Open]
   • นางสาวพรรณิภา จบศรี ศึกษานิเทศก์  [Open]
   • นายธราธร ชูศรี ศึกษานิเทศก์  [Open]
   • นางสาวทศพร แสงรื่น ศึกษานิเทศก์  [Open]
   • นางสาวประภัสสร อาจวิชัย เจ้าพนักงานธุรการ [Open]
   • นางสมฤดี เขียวน้อย เจ้าพนักงานธุรการ [Open]

   • นางสาวธาริณี สิญจวัตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ [Open]
   • นางสาวปาลจุรี ชุติพรภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [Open]
   • นายณัฐพนธ์ เสิบกลิ่น ลูกจ้างธุรการ [Open]

   • นายกฤษณพงศ์ เล็กกระจ่าง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี [Open]

   • นางดวงกมล บุญรักษา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน [Open]
   • นางสาวกฤติยา อินชูพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน [Open]