คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ