คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

กลุ่มอำนวยการ
   • นางขวัญเรือน  โป้สูงเนิน ผอ.กลุ่มอำนวยการ [Open]
   • นายณฐพงค์ วงษ์แหวน นักจัดการงานทั่วไป [Open] [Open]
   • นางสาวนัฎชรี วีระยุทธวัฒนะ นักจัดการงานทั่วไป [Open]
   • นายเดชา ชูเลิศ นักประชาสัมพันธ์ [Open]
   • นางสาวปินมณี กุดแยง เจ้าพนักงานธุรการ [Open]
   • นางปริศนา ศรีพงษ์สุทธิ์ ลูกจ้างธุรการ [Open] [Open]
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   • นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [Open]
   • นางสาวจิตสุภา สุธาธรรม นักวิชาการเงินและบัญชี [Open]
   • นายนที นาคศิริกุลชัย นักวิชาการเงินและบัญชี [Open]
   • นางสาวเฌนิศา บุญวัฒนา นักวิชาการพัสดุ [Open]
   • นางสมฤดี เขียวน้อย [Open]
   • นางสาวรุ่งรัตน์ เปาจีน ลูกจ้างธุรการ [Open]
   • นายทวิช ศรีเกษม ลูกจ้างธุรการ [Open]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   • นางสาวปัทมพร คำมี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [Open
   • นางสุพัฒน์ฌา วิทยกิจ [Open]
   • นางสาวรุ้งตะวัน เกิดโภคา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา [Open]

กลุ่มนโยบายและแผน
   • นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน [Open] [Open]
   • นางสาวธาริณี สิญจวัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [Open]
   • นางสาวปาลจุรี ชุติพรภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [Open]
   • นางสาวปิยะนันท์ อนุสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [Open]
   • นางสาวนิภาพร วิเศษศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [Open]
   • นางสาววรรจิรา อานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [Open]
   • นางสำเริง อ้นศรี เจ้าพนักงานธุรการ [Open]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
   • นางสาวเพชร์รัตน์ แว่นแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล [Open]
   • นางนิรชา แจ่มแสง นักทรัพยากรบุคคล [Open]
   • นางสาววารี กมลมาลย์  นักทรัพยากรบุคคล [Open]
   • นางสาวเมธินี เหลี่ยมพิทักษ์ นักทรัพยากรบุคคล [Open]
   • นางสาวเบญจา ทัศจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล [Open]
   • นางสาวลาวรรณ์ บัวสาย นักทรัพยากรบุคคล [Open]
   • นางสาวสุภัสสรา กิริกา เจ้าพนักงานธุรการ [Open]
   • นายวีระพงศ์ คงนาม นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) [Open]
   • นางสาวศิริพร สิทธิทูล ลูกจ้างธุรการ [Open]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   • คู่มือกลุ่มพัฒนาครูฯ [Open]
   • นางเกสิณี เจียมเจือจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ [Open]
   • นายชาญฤทธิ์ ศรีไพศาล ลูกจ้างธุรการ [Open]
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
   • นายธีรยุทธ ภูเขา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ [Open]
   • นางณัฐชญา ดิษเจริญ ศึกษานิเทศก์ [Open]
   • นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ [Open]
   • นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ ศึกษานิเทศก์ [Open]
   • นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์ [Open]
   • นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ [Open]
   • นางสาวพรรณิภา จบศรี ศึกษานิเทศก์  [Open]
   • นางสาวทศพร แสงรื่น ศึกษานิเทศก์  [Open]
   • นางสาวปทุมรัตน์ สีธูป ศึกษานิเทศก์ [Open]
   • นายพีระศักดิ์ อาทิตย์ตั้ง ศึกษานิเทศก์ [Open]
   • นางสาวเสาวลักษณ์ โทนใหญ่ ศึกษานิเทศก์ [Open]
   • นางสาววิมลรัตน์ วิเชียรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ [Open]
   • นางภคพร คำภา ศึกษานิเทศก์ [Open]
   • นางอริศรา ทิมเกลี้ยง  เจ้าพนักงานธุรการ [Open]
   • สิบเอกหญิงชนัญชิดา ชัยลังกา เจ้าพนักงานธุรการ [Open]

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
   • นางสาวธาริณี สิญจวัตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ [Open]
   • นายณัฐพนธ์ เสิบกลิ่น ลูกจ้างธุรการ [Open]

กลุ่มกฏหมายและคดี
   • นางสาวภานิศา ไมตรีศุภโภคิน ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  [Open]
   • นายกฤษณพงศ์ เล็กกระจ่าง นิติกร [Open]

หน่วยตรวจสอบภายใน
   • นายจักรกริช  ระวิวรรณ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน [Open]
   • นางสาวกฤติยา อินชูพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน [Open]