ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ได้จัดทำประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์ ได้แก่

 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  [Open]
 • ผู้ชนะการเสนอราคา [Open]
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ฯ
  [Open]
 • ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะฯ  [Open]
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand alone สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  [Open]
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [Open]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [Open]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [Open]

 

ฉบับรวมประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์ [Open