การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

  • ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม [Open]
  • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [Open]
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม [Open]
  • การถอดบทเรียนผลสำเร็จของการดำเนินงาน 
  • รายงานการประเมินพฤติกรรม/สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง [Open]
  • องค์ความรู้จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม