แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

แผนปฏิติการประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566