รายงานการกำกับติดตามรอบ6เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564