แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

[Open]