ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน อย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564