ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ครอบคลุม 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565