การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

  • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา  (ก.ต.ป.น.)   

  • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล
    • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

      • การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
  • การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ