การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

การเปิดโอาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 

 

 

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

 

 

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
   • การมีส่วนร่วมปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นฯ

 

 

   • การมีส่วนร่วมของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นฯ

 

 

   • การมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

 

 

   • ประกาศผลการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

 

 

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล
   • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

 

 

   • การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู

 

 

   • การบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ