การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 

 

 

  • การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน