การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

การเปิดโอาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 

 

 

 

 

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน

 

 

 • การมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
   • การมีส่วนร่วมติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาฯ

 

 

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา  (ก.ต.ป.น.)

 

  • ร่วมเป็นคณะทำงานวิเคราะห์สถานภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต  2  (SWOT  Analysis)   

 

 

  • ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและร่วมเป็นคณะอนุกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาปรับปรุงนโยบายและจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2565  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต  2

 

 

  • ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการปฏิบัติงานเพื่อสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  และจัดทำประเด็นเพิ่มเติมของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 

  • เข้าร่วมการประชุมพัฒนาคณะกรรมการ  ก.ต.ป.น.  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่จัดโดย  สพฐ.

 

 

  • มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการ  ก.ต.ป.น.  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานทั้ง 4  ด้าน  (งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  และงานบริหารทั่วไป)  ให้ความเห็นชอบ  ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต  2

 

 

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล
  • การกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน

 

 

 

   • การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน

 

 

   • การจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดและตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูฯ