คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย [Open]
 • ขั้นตอนการปฏิบัติการด้านการควบคุมงบประมาณ [Open]
 • ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดทำ PO ในระบบ Web Online [Open]
 • ขั้นตอนการให้บริการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร [Open]

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน

 • ขั้นตอนการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [Open]

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • ขั้นตอนการดำเนินการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา [Open]

 

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
 • ขั้นตอนการติดต่อราชการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ [Open]

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวข้าราชการฯ [Open]

 

 

กลุ่มอำนวยการ
 • ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการกู้เงิน [Open]

 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
 • ขั้นตอนการลาศึกษาต่อภายในประเทศ [Open]

 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
 • ขั้นตอนการให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม(DLTV) [Open]

 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี

 • ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [Open]

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • ขั้นตอนการให้คำปรึกษา [Open]