คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ขั้นตอนการขอเบิกสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร [Open]
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงบประมาณ [Open]
 • ขั้นตอนค่าเช่าบ้าน [Open]
กลุ่มนโยบายและแผน
 • ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานศึกษา [Open]
 • ขั้นตอนการเลิกสถานศึกษา [Open]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • ขั้นตอนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว [Open]
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
 • ขั้นตอนการติดต่อราชการ [Open]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ขั้นตอนการแผนผังทำบัตรประจำตัวข้าราชการ [Open]
กลุ่มอำนวยการ
 • ขั้นตอนกระบวนงานรถราชการ [Open]
 • ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสิทธิ์ [Open]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
 • ขั้นตอนการขออนุญาตไปต่างประเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [Open]
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
 • ขั้นตอนการติดตั้งดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ [Open]
 • ขั้นตอนการขอใช้โปรแกรมประชุมทางไกล [Open]
กลุ่มกฎหมายและคดี
 • ขั้นตอนการขอหนังสือประกันตัว [Open]
หน่วยตรวจสอบภายใน
 • ขั้นตอนการให้บริการให้คำปรึกษา [Open]