คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ขั้นตอนการปฏิบัติการด้านการควบคุมงบประมาณ [Open]
 • ขั้นตอนการเบิกค่าเช่าบ้าน [Open]
 • ขั้นตอนการให้บริการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร [Open]

 

กลุ่มนโยบายและแผน

 • ขั้นตอนการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • ขั้นตอนการดำเนินการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
 • กรอบการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวข้าราชการฯ 

 

 

กลุ่มอำนวยการ
 • ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการกู้เงิน 
 • การดำเนินงานระบบ SmartArea [Open]

 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
 • ขั้นตอนการลาศึกษาต่อภายในประเทศ 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
 • ขั้นตอนการให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม(DLTV) 

 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี

 • ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • ขั้นตอนการให้คำปรึกษา