มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 

 

 
  • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    [Open]

 

  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    [Open]