มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2