ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2