สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2