สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

เดือนตุลาคม 2563


เดือนพฤศจิกายน 2563


เดือนธันวาคม 2563


เดือนมกราคม 2564


เดือนกุมภาพันธ์ 2564


เดือนมีนาคม 2564

เดือนเมษายน 2564


เดือนพฤษภาคม 2564


เดือนมิถุนายน 2564