กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ
3.ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
4.ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
0818878790
นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นางงสาวธาริณี สิญจวัตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0801175845
นางสาวปาลจุรี ชุติพรภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0882826972
นางสาวปิยะนันท์ อนุสรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0859598509
นางสาวนิภาพร วิเศษศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
063-979-2595nipaporn.kurapica@gmail.com
นางสาววรรจิรา อานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
093-015-2090wanjiraarnon@gmail.com
นางสำเริง อ้นศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
0862129464