กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ
3.ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
4.ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
0818878790
วรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ธาริณี สิญจวัตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0801175845
ปาลจุรี ชุติพรภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0882826972
ศิริเพ็ญ สุปันนุช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0810364115
อังศกร บำรุงรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำเริง อ้นศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
0862129464
ณัฐพนธ์ เสิบกลิ่น
ลูกจ้างธุการ
0907477900