กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ
3.ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
4.ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิทยา เอี้ยงหมี
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
0615419455
วรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ธาริณี สิญจวัตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0801175845
ปาลจุรี ชุติพรภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0882826972
ศิริเพ็ญ สุปันนุช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0810364115
อังศกร บำรุงรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำเริง อ้นศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
0862129464
เพ็ญพิชญา แก้วหนองยาง
ลูกจ้างธุรการ
0896387011
ณัฐพนธ์ เสิบกลิ่น
ลูกจ้างธุการ
0907477900