อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 • อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
  นายรณชัย ทัดช่อม่วง

  ประธานอนุกรรมการ

  นายสิทธิชัย กีรติคุณากร
  ผู้แทน กศจ.

  อนุกรรมการ

  ว่าที่ร้อยตรีชัยพล อัครจิรากุล
  นายอำเภอหนองฉาง

  อนุกรรมการ

  นายวิชัย ต่ายธานี
  ผู้แทน ก.ค.ศ

  อนุกรรมการ

  นายชุมพล ศรีวิชาสร้อย
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

  อนุกรรมการ

  นายอรรถพล พูลเผ่า
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย

  อนุกรรมการ

  นายพัลลภ มาแก้ว
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล

  อนุกรรมการ

  Untitled
  ครู

  อนุกรรมการ

  นายสมชาย เสมากูล
  ผู้บริหารสถานศึกษา

  อนุกรรมการ

  นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
  บุคลากรทางการศึกษาอื่น

  อนุกรรมการ

  ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

  อนุกรรมการและเลขานุการ

  นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

  ผู้ช่วยเลขานุการ

  นางสาวเพชร์รัตน์ แว่นแก้ว
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

  ผู้ช่วยเลขานุการ