ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบออนไลน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2