กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
3.ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
4.จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
5.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
6.ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
7.ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
8.ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

นายศิรสิทธิ์ วงษา
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
นางขวัญเรือน โป้สูงเนิน
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
0864466453
นายณฐพงค์ วงษ์แหวน
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนัฎชรี วีระยุทธวัฒนะ
นักจัดการงานทั่วไป
นายเดชา ชูเลิศ
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวปินมณี กุดแยง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเกษม คงรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
นายขวัญชัย เชื้อชวด
พนักงานขับรถยนต์
นายภูวดิษฐ์ ธัญญโชติอนันท์
พนักงานขับรถยนต์
นายจำลอง แสนหลวง
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวประพัฒษร จุลมุสิ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายจิรวัฒน์ แฝกหอม
ยาม
นายนัฐพงษ์ เจตน์สาริกร
ยาม
นางสาวอมรรัตน์ พันธวาวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสุรัชฎา เสือจุ้ย
เจ้าพนักงานธุรการ