กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
3.ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
4.จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
5.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
6.ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
7.ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
8.ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

Untitled
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
Untitled
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
นายณฐพงค์ วงษ์แหวน
นักจัดการงานทั่วไป
นายเดชา ชูเลิศ
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวปินมณี กุดแยง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายจิรวัฒน์ แฝกหอม
ยาม
นายเกษม คงรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
นายนัฐพงษ์ เจตน์สาริกร
ยาม
นางสาวปริศนา ศรีพงษ์สุทธิ์
ลูกจ้างธุรการ