รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ ของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565