กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
2.ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
6.จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
7.ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตรประจําตัว และการขออนุญาตต่างๆ
8.ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดําเนินคดีของรัฐ
9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
เพชร์รัตน์ แว่นแก้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นิรชา แจ่มแสง
นักทรัพยากรบุคคล
วารี กมลมาลย์
นักทรัพยากรบุคคล
เกษิณี เจียมเจือจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล
เมธินี เหลี่ยมพิทักษ์
นักทรัพยากรบุคคล
เบญจา ทัศจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล
ลาวรรณ์ บัวสาย
นักทรัพยากรบุคคล
วริยา ตาเตียว
นักทรัพยากรบุคคล
กานต์ชนิตา กมลมาลย์
ลูกจ้างธุรการ
บัณฑิตา ชาญธัญกรรม
ลูกจ้างธุรการ