กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

2.ดำเนินงานเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน บำเหน็จความชอบ การเลื่อนเงินเดือน ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และทะเบียนประวัติ

4.ดำเนินงานเกี่ยวกับการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ ยกเว้นการลาเพื่อพัฒนาตนเอง

5.ดำเนินงานเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง และผู้รักษาราชการแทนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6.ดำเนินงานบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และบุคลากรอื่นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

7.จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรฐาน คุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

8.ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา

9.ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานประจาปี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ดร.เสาวลักษณ์ บุญจันทร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
นางสาวเพชร์รัตน์ แว่นแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มฯ
นางนิรชา แจ่มแสง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววารี กมลมาลย์
นักทรัพยากรบุคคล
081-0405715
นางสาวเมธินี เหลี่ยมพิทักษ์
นักทรัพยากรบุคคล
081-2846748
นางสาวเบญจา ทัศจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล
081-9483858
นางสาวลาวรรณ์ บัวสาย
นักทรัพยากรบุคคล
นายวีระพงศ์ คงนาม
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)
097-9636593
นางสาวสุภัสสรา กิริกา
เจ้าพนักงานธุรการ
086-4318488
นางสาวศิริพร สิทธิทูล
ลูกจ้างธุรการ
084-8954559