กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.วางแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

2.ดำเนินงานเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน บำเหน็จความชอบ การเลื่อนเงินเดือน ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และทะเบียนประวัติ

4.ดำเนินงานเกี่ยวกับการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ ยกเว้นการลาเพื่อพัฒนาตนเอง

5.ดำเนินงานเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง และผู้รักษาราชการแทนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6.ดำเนินงานบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และบุคลากรอื่นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

7.จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรฐาน คุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

8.ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา

9.ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานประจาปี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ดร.เสาวลักษณ์ บุญจันทร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
นางสาวเพชร์รัตน์ แว่นแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มฯ
นางนิรชา แจ่มแสง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววารี กมลมาลย์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวเมธินี เหลี่ยมพิทักษ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวเบญจา ทัศจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวลาวรรณ์ บัวสาย
นักทรัพยากรบุคคล
นายวีระพงศ์ คงนาม
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)
นางสาวสุภัสสรา กิริกา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริพร สิทธิทูล
ลูกจ้างธุรการ
นายชาญฤทธิ์ ศรีไพศาล
ลูกจ้างธุรการ
นายณัฐพนธ์ เสิบกลิ่น
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)