กลุ่มบริหารงานบุคคล

เกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
เพชร์รัตน์ แว่นแก้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นิรชา แจ่มแสง
นักทรัพยากรบุคคล
วารี กมลมาลย์
นักทรัพยากรบุคคล
เกษิณี เจียมเจือจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล
เมธินี เหลี่ยมพิทักษ์
นักทรัพยากรบุคคล
เบญจา ทัศจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล
ลาวรรณ์ บัวสาย
นักทรัพยากรบุคคล
วริยา ตาเตียว
นักทรัพยากรบุคคล
กานต์ชนิตา กมลมาลย์
ลูกจ้างธุรการ
บัณฑิตา ชาญธัญกรรม
ลูกจ้างธุรการ