กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
2.ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
6.จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
7.ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตรประจําตัว และการขออนุญาตต่างๆ
8.ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดําเนินคดีของรัฐ
9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Untitled
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
นางสาวเพชร์รัตน์ แว่นแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มฯ
นางนิรชา แจ่มแสง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววารี กมลมาลย์
นักทรัพยากรบุคคล
081-0405715
นางสาวเมธินี เหลี่ยมพิทักษ์
นักทรัพยากรบุคคล
081-2846748
นางสาวเบญจา ทัศจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล
081-9483858
นางสาวลาวรรณ์ บัวสาย
นักทรัพยากรบุคคล
นายวีระพงศ์ คงนาม
นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)
097-9636593
นางสาวสุภัสสรา กิริกา
เจ้าพนักงานธุรการ
086-4318488
นางสาวศิริพร สิทธิทูล
ลูกจ้างธุรการ
084-8954559