ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 505 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เขตพื้นที่ครอบคลุม อำเภอหนองฉาง อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก และอำเภอห้วยคต

อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เป็นองค์กรรองรับภาระงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่สำคัญ ดังนี้

1.จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา แจ้งจัดสรรงบประมาณกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
3.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4.กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
6.ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน-การจัดและพัฒนาการศึกษา
7.จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา
8.ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9.ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษา
10.ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา
11.ให้ความร่วมมือและประสานราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนและองค์กรปกครองในฐานะ
12.ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจด้านการศึกษาอื่นที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งหมด 65 คน จำแนกตำแหน่งตามประเภทดังนี้
1.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 คน
2.รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 คน
3.บุคลากรมาตรา 38 ค (1) (ศึกษานิเทศก์) 10 คน
4.บุคลากรมาตรา 38 ค (2) 35 คน
5.พนักงานราชการ 2 คน
6.ลูกจ้างประจำ 3 คน
7.ลูกจ้างชั่วคราว 12 คน

โดยแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
1.กลุ่มอํานวยการ
2.กลุ่มนโยบายและแผน
3.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5.กลุ่มบริหารงานบคคล ุ
6.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9.กลุ่มกฎหมายและคดี
10.หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
3.ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
4.จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
5.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
6.ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
7.ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
8.ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนโยบายและแผน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ
3.ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
4.ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1.ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
2.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
3.ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
4.ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
2.ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
3.ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
4.ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
5.ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์
6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
2.ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3.วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
6.จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
7.ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตรประจําตัว และการขออนุญาตต่างๆ
8.ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดําเนินคดีของรัฐ
9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
2.ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
3.ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
4.ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
6.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
2.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
3.วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
4.วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5.นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
7.ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
8.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
4.ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
5.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
6.ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
7.ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
8.ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9.ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์
10.ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
11.ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
12.ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
13.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
2.ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
3.ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
4.ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
5.ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
6.ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
7.ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
8.ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1.ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
2.ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด
3.ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
4.ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

ประธานกรรมการ

นายชุมพล ศรีวิชาสร้อย
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจอก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย

นายปรีชา การัก
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางวรลักษณ์ วงษ์สาธุภาพ
ครูโรงเรียนวัดทุ่งหลวง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล

นางสมาพร ลี้ภัยรัตน์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา

นายสมบุญ ทิพรังศรี
ผจก.โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

นายอำนาท เหลือน้อย
ผอ.โรงเรียนอนุบาลลานสัก

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นายมงคล ค่อยประเสริฐ
ผอ.โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บริหาร
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

Email : Saouthai99@gmail.com
Tel : 092-5959954

 

092-5959954Saouthai99@gmail.com
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

โทรศัพท์ : 081-887-8790
e-mail : win-pro@hotmail.com

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

081-887-8790win-pro@hotmail.com
Untitled
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

โทรศัพท์ : 
e-mail : 

Untitled
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
Untitled
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ : 
e-mail : 

นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

โทรศัพท์ : 084-801-4099
e-mail : tirayut168@yahoo.com

084-801-4099tirayut168@yahoo.com
Untitled
ปฏิบัตืหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 
e-mail : 

นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

โทรศัพท์ : 086-934-0859
e-mail : ranjuan1@hotmail.com

086-934-0859ranjuan1@hotmail.com
นางวรลักษณ์ ปัทมเบญจกุล
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 080-117-5845
e-mail : wondergirl_jan@hotmail.com

080-117-5845wondergirl_jan@hotmail.com
นางเกสิณี เจียมเจือจันทร์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ

โทรศัพท์ : 080-599-4956
e-mail : one_kasinee@hotmail.co.th

080-599-4956one_kasinee@hotmail.co.th
นางสาวเพชร์รัตน์ แว่นแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 081-451-7024
e-mail : pet2509@windowslive.com

081-451-7024pet2509@windowslive.com
นางสาวภานิศา ไมตรีศุภโภคิน
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี

โทรศัพท์ : 099-3619141
e-mail : yada.lawyer@gmail.com

099-3619141yada.lawyer@gmail.com
นางสาวธาริณี สิญจวัตร
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

โทรศัพท์ : 089-746-1970
e-mail : jumtarin@gmail.com

089-746-1970jumtarin@gmail.com
Untitled
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 
e-mail :