กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
2.ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
3.ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
4.ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
5.ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์
6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวจิตสุภา สุธาธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายนที นาคศิริกุลชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสมฤดี เขียวน้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางเฌนิศา บุญวัฒนา
นักวิชาการพัสดุ
นายทวิช ศรีเกษม
ลูกจ้างธุรการ
นางสาวรุ่งรัตน์ เปาจีน
ลูกจ้างธุรการ