กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
2.ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
3.ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
4.ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
5.ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์
6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

วินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
รัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ทรรศษร เภตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี
จิตสุภา สุธาธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นที นาคศิริกุลชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
สมฤดี เขียวน้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี
จักรกริช ระวิวรรณ
นักวิชาการพัสดุ
เฌนิศา บุญวัฒนา
นักวิชาการพัสดุ
ทวิช ศรีเกษม
ลูกจ้างธุรการ
รุ่งรัตน์ เปาจีน
ลูกจ้างธุรการ
อมรรัตน์ พันธวาวงค์
ลูกจ้างธุรการ