การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2