การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนี้

 

  • นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง

 

  • นโยบายการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

  • นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

  • ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

  • นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

  • นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

  • นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัย