รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังนี้