การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • การวางแผนกำลังคน
  • การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  • การพัฒนาบุคลากร
  • การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
  • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน