โครงสร้าง

 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2