กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย

2.ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

3.ดำเนินการทางวินัย การตรวจพิจารณาวินัย การลงโทษ และการรายงานการดำเนินการทางวินัย

4.ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

5.ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

6.ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

7.ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา คดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

8.ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ

10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

นายกฤษณพงศ์ เล็กกระจ่าง
นิติกร

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี