กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
2.ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
3.ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
4.ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
5.ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
6.ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
7.ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
8.ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวภานิศา ไมตรีศุภโภคิน
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มฯ
0993619141
นายกฤษณพงศ์ เล็กกระจ่าง
นิติกร
0800300509