การขับเคลื่อนจริยธรรม

  • คณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • Do’s and Don’ts
  • กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
  • กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

  • ประกาศวัฒนธรรมการทำงานฯ ของสพป.อุทัยธานี เขต 2