การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

3 มีนาคม 2563 นางเกล

Read more

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ครั้งที่ 3/2563

8 กันยายน 2563 นายวั

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET กิจกรรมที่ 3 การนำเสนอสะท้อนการพัฒนาโรงเรียน

8 กันยายน 2563 นายวั

Read more

การประกวด Best Practice โครงงานอาชีพ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

4 กันยายน 2563 นายวั

Read more