การอบรมออนไลน์ การชี้แจง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

่27  สิงหาคม&nb

Read more

การอบรมออนไลน์การใช้สื่อ DLTV และเทคโนโลยี ด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETINGS

17 สิงหาคม 2564 นายว

Read more

การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาฯ

5 สิงหาคม 2564 นายวั

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

22 กรกฎาคม 2564 นายว

Read more