การนิเทศติดตามการบริหารจัดการการศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ (บ้านคลองเสลา)

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)

วันที่ 13 -14 มิถุนา

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกองทุนการศึกษา

วันเสาร์ที่ 10 มิถุน

Read more

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยรูปแบบออนไลน์

30 พฤษภาคม 2566 นางเ

Read more

การนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม

Read more

การอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566

การอบรมปฏิบัติการโคร

Read more

การประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ

วันอังคารที่ 16 พฤษภ

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ CODING FOR TEACHER (C4T)

วันอังคารที่ 9 พฤษภา

Read more

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

วันอังคารที่ 9 พฤษภา

Read more