การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ฯ

21 กันยายน 2565 นายว

Read more

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กิจกรรมตลาดนัดผลงาน ของเด็กบกพร่องพิการเรียนร่วม

โครงการพัฒนาคุณภาพกา

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสาร สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนแผนการเตรียมความพร้อมฯ

18 สิงหาคม 2565 นายว

Read more