การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนา EQ และเสริมสร้างความสุขแก่นักเรียนโดยการปฏิบัติการเต้นเคลื่อนไหวด้วยสมาธิหรือการโยคะ “Happy Happy for Thai Children and Youth”

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2565

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

แนวทางทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more