แนวทางการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11 มีนาคม 2564 นายวั

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

3 มีนาคม 2563 นางเกล

Read more

การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

27 กุมภาพันธ์ 2564&n

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการประสานความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1

24 กุมภาพันธ์ 2564 น

Read more