การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การอบรมหลักสูตรการฝึ

Read more

การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยาย

Read more

โครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 กันยายน 256

Read more