การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

22 มีนาคม 2566 เวลา

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

8 มีนาคม 2566 เวลา 0

Read more

การแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

21 กุมภาพันธ์ 2566 เ

Read more

การแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มลานสัก 3 “ลานสัก 3 เกมส์ “

17 กุมภาพันธ์ 2566 เ

Read more