การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online

สพป.อุทัยธานี เขต 2

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา

สพป.อุทัยธานี เขต 2

Read more

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุน

สพป.อุทัยธานี เขต 2

Read more