การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภา

Read more

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันอังคารที่ 26 ธันว

Read more

การประชุมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของ สพป.อุทัยธานี เขต 2

วันพุธที่ 18 ตุลาคม

Read more

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านน้ำพุ กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ 2

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING ณ ห้องประชุมอุทัยทิพย์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษ

Read more

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

วันอังคารที่ 9 พฤษภา

Read more