นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านน้ำพุ กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ 2

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 นำโดยนาย วิวัฒน์ ผลประเสริฐ รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 2 และศึกษานิเทศก์ นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านน้ำพุ กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ 2

ภาพเพิ่มเติม