การประชุมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของ สพป.อุทัยธานี เขต 2

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2่ ประธานการประชุมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เพื่อเตรียมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สพป.อุทยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรม