พิธีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ 2564

26 กันยายน 2565 สำนั

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ฯ

21 กันยายน 2565 นายว

Read more

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รับสมัครข้าราชการเข้

Read more

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กิจกรรมตลาดนัดผลงาน ของเด็กบกพร่องพิการเรียนร่วม

โครงการพัฒนาคุณภาพกา

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA ONLINE)

การประชุมเชิงปฏิบัติ

Read more