การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

27 กุมภาพันธ์ 2564 

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการประสานความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1

24 กุมภาพันธ์ 2564 น

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลทางการปฏิบัติงาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ในระยะเวลา 1 ปี (รองฯ วิทยา เอี้ยงหมี)

24 กุมภาพันธ์ 2564 ก

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานติดตามและประเมินผลนโยบาย และจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

16 กุมภาพันธ์ 2564 น

Read more