การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยมีนางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอุทัยเทพ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพเพิ่มเติม