การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 เพื่อแจ้งผลการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และแจ้งผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอุทัยธรรม สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรม