ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เปิดประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์ นักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายศาติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และ นายวันเฉลิม วุฒิวิศิษฏ์สกุล ครูชำนาญการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร
ดร.ภูธร กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดเริ่มต้นภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งในช่วงแรกของการขับเคลื่อนโครงการ ได้รับความร่วมมือและการอนุเคราะห์องค์ความรู้ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงสื่อและสารสนเทศอันเป็นประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก คือ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์) โดยมีจุดเน้นสำคัญ ในการขับเคลื่อนโครงการ คือ “การขยายผลเชิงปริมาณและขับเคลื่อนเชิงคุณภาพ” ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานในเชิงปริมาณด้วยการขยายผลการอบรม วิทยากรในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ ได้แก่ ครูและผู้บริหารจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ดร.ภูธร กล่าวต่อไปว่า เมื่อการขยายผลเชิงปริมาณมีความครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่งแล้วการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา มีจุดมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านการสนับสนุนปัจจัยเพื่อการพัฒนาในทุกมิติ อาทิ การส่งเสริมองค์ความรู้แก่บุคลากรในทุกระดับ การจัดสรรและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน รวมถึงการจัดทำและเผยแพร่ สื่อสารสนเทศ ซึ่งช่วยยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้การดำเนินงานหลายกิจกรรมของโครงการต้องหยุดชะงัก ดังนั้น การประชุมในครั้งนี้ จึงถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเดิม และผู้รับผิดชอบโครงการใหม่ ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ให้เกิดผลเชิงประจักษ์และเป็นรูปธรรม” ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าว
สำหรับโครงการนี้ จัดโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดระบวนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ และกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ซึ่งพิจารณาคัดเลือกศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต เขตละ 1 คน โดยจัดกลุ่มเป็นทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) จำนวน 18 ทีม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ กำกับ ติดตามในระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 18 เขต รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
[อ่านต่อ]