ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน ที่มีและไม่มีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแทน

ประกาศรายชื่อโรงเรีย

Read more

ยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อน. 365 ของโรงเรียนบ้านสมอทอง ครั้งที่ 2

ยกเลิกประกาศ การขายท

Read more

การขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ อน. 365 ของโรงเรียนบ้านสมอทอง ครั้งที่ 2

การขายทอดตลาดต้นไม้ใ

Read more

ยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อน. 365 ของโรงเรียนบ้านสมอทอง

ยกเลิกประกาศ การขายท

Read more

ประกาศการขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุฯ ของโรงเรียนบ้านสมอทอง

ประกาศ สพป.อุทัยธานี

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อระบบคอ

Read more