ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ครั้งที่ 2

ภาพกิจกรรมการประเมิน

Read more