การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

16 ธันวาคม 2564 นายวันชัย  เกิดมีโภชณ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2  และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ สพป.อุทัยธานี เขต 2  เข้าร่วมการประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ ZOOM ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564 โดยใช้ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ZOOM) สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นห้องรับฟังการออกอากาศจาก สพฐ.

ภาพกิจกรรม